JB Laboratories s.r.o., Revízie elektro

Revízie bleskozvodov, revízie el. inštalácií, revízie el. ručného náradia

Význam OPaOS (revízií)

Je všeobecne známe aké nepriaznivé účinky má elektrický prúd na ľudské telo, ako úder blesku alebo elektrický skrat môže spôsobiť požiar objektu. Z praxe vyplýva, že najlepšiou a najúčinejšou ochranou pred nepriaznivými učinkami je prevencia.
Významom vykonávania OPaOS (revízii) je predovšetkým zaistiť bezpečnosť osôb a majetku pred nepriaznivými účinkami elektrickej energie. Odborná Prehliadka a Odborná Skúška (OPaOS resp. revízia) je považovaná ako klúčové opatrenie v snahe minimalizovať úrazy, či majetkové škody spôsobené elektrickým prúdom, pretože včasne odhali nedostatok alebo poruchu elektrickej inštalácie, elektrického spotrebiča, či bleskozvodu často ešte predtým ako sa chyba viditeľne prejaví.
V súčastnosti pre vyššie uvedené dôvody často vyžadujú najmä poisťovne protokol o OPaOS (revíznu správu) pri uzatváraní poistenia, napríklad domu a bytu. V praxi to však nejeden krát býva až po vzniknutej škodovej udalosti (úder blesku, vznik požiaru a pod.) kedy poistník stráca nárok na vyplatenie poistného ak nemá revíznu správu od elektrickej inštalácie, či bleskozvodu vyhotovenú pred vznikom škodovej udalosti.
Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. (§ 9 cl.1 písm. a) je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovat dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Znamená to aj vykonavanie OPaOS (revízie) technických zariadeni, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zamestavateľ je teda povinný pravidelne kontrolovať aj technické vybavenie, ktoré používa. Z hľadiska elektrického sem patria najmä kontroly elektrickej inštalácie, náradia ale i administratívneho vybavenia ako je počítač, mikrovlna rúra, predlžovacích káblov a iného elektrického vybavenia zamestnávateľa.