JB Laboratories s.r.o., Revízie elektro

Revízie bleskozvodov, revízie el. inštalácií, revízie el. ručného náradia

Povinnosti zamestnávateľov

Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. (§ 9 cl.1 písm. a) je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovat dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Znamená to aj vykonavanie OPaOS (revízie) technických zariadeni, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zamestavateľ je teda povinný pravidelne kontrolovať aj technické vybavenie, ktoré používa. Z hľadiska elektrického sem patria najmä kontroly elektrickej inštalácie, náradia ale i administratívneho vybavenia ako je počítač, mikrovlna rúra, predlžovacích káblov a iného elektrického vybavenia zamestnávateľa.

Ak ste zamestnávateľom a nemáte vypracované protokoly o Odbornej Prehliadke a Odbornej Skúške (revízie) Vašej elektrickej inštalácie, Vašich elektrických spotrebičov alebo elektrického ručného náradia vystavujete sa možnému postihu podľa zákona č. 125/2006 Z.z. § 19 /písm. a) do výšky 100.000 eur, zákazu podnikania alebo trestnému postihu.

Je veľmi dôležité poznamenať, že ak sa jedná o elektrické spotrebiče poskytované formou prenájmu inej osobe je prenajímateľ povinný nechať vypracovať protokol o OPaOS (revíznu správu) vždy pred každým vydaním elektrického spotrebiča zákazníkovi. Ak teda prenajímate elektrické spotrebič, e nezabúdajte na túto povinnosť a dajte svoje elektrické spotrebiče, ktoré prenajímate svojím zákazníkom skontrolovať včas, aby boli ihneď pripravené na ďalši prenájom.